Władze Instytutu

W roku 2015 i 2016 dokonane zostały kolejne zmiany osobowe w Zarządzie i Radzie Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. W ich skład wchodzą obecnie następujące osoby:

Zarząd Instytutu


 

Dyrektor - mgr Andrzej Łuczak (Uniwersytet Zielonogórski)

Zastępca Dyrektora - dr Andrzej Sochaj (Uniwersytet Szczeciński)

Rada Naukowa


 


Prof. dr hab. Janusz Mieczkowski (Uniwersytet Szczeciński)

dr Małgorzata Mieczkowska (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. Marcel Courthiade (Uniwersytet w Paryżu)dr Dagmara Mrozowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu; Uniwersytet Jagielloński)

dr Anna Ziółkowska (Dyrektor Muzeum Martyrologii w Żabikowie-Luboniu)
mgr Krzysztof Bukowski (IPN Koszalin)

dr Mateusz Babicki (Uniwersytet Gdański)

dr Tomasz Wicherkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Językoznawca, socjolingwista, wykładowca i profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznania, gdzie kieruje Pracownią Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami Katedry Orientalistyki; specjalista w dziedzinie badań nad mniejszościami, językami mniejszości, polityką i planowaniem językowym, zagrożeniem, dokumentacją i rewitalizacją języków; autor kilkudziesięciu publikacji i ekspert instytucji polskich i europejskich ds. języków mniejszościowych i regionalnych.
Honorowy Członek Rady Naukowej - dr Jacek E. WilczurDr Jerzy Norbert Grzegorek (Uniwersytet Szczeciński)

Członek:

-  Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu
-  Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 
-  Polskiego Forum Choreologicznego

Obecnie:

-  prowadzi badania nad kulturą szkoły ze współuczestnictwem ucznia romskiego;
- realizuje warsztat autorski w szkołach w całej Polsce skierowany do asystentów i nauczycieli wspomagających edukację romską: „Komunikacja i partycypacja w edukacji międzykulturowej”

Tel. 502690450 / E-mail JNGrzegorek@gmail.com / jerzygrzegorekpt@gmail.com

 


Socjolog i pedagog kultury, teoretyk i praktyk animacji kultury i edukacji międzykulturowej. Specjalizuje się w zakresie metodologii badań jakościowych w naukach społecznych i humanistycznych. Twórca warsztatu edukacji międzykulturowej dla asystentów i nauczycieli wspomagających edukację romską.

Ukończył jednolite studia z zakresu socjologii ogólnej ze specjalizacją psychologia społeczna (Uniwersytet Szczeciński). Pracę magisterską „Obcy czy bliscy Polakom? Elementy tożsamości Romów - Cyganów” pod kierunkiem Prof. dr hab. Jacka Leońskiego obronił 2003 r. z wyróżnieniem. Prowadził liczne badania etnograficzne i biograficzno-narracyjne nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi, w tym nad identyfikacją kulturową Romów w Polsce, Rumuni i Słowacji. Ze Związkiem Romów Polskich związany od 2002 roku. Ukończył studia w dziedzinie pedagogiki ogólnej i szkolnej w 2007 r. (Uniwersytet Szczeciński). Praktyk i teoretyk tańca. W 2011 r. ukończył studia z zakresu Pedagogiki Tańca (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie). Równolegle (2008-2010) uzyskał uprawnienia w zakresie Tańca Współczesnego wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Certyfikat nr 9527. W latach 2012-2018 jako doktorant w Instytucie Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego prowadził badania nad problematyką animacji i animatorów artystycznej kultury studenckiej. 25.09.2018 obronił pracę doktorską „Typy animatorów artystycznej kultury studenckiej w środowisku akademickim Szczecina” pod opieką Prof. zw. dra hab. Dariusza Kubinowskiego. 11.10.2018 roku przez Radę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego został nadany mu stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika z wyróżnieniem.