Zadania sfinansowane z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach z Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Wirtualna asystentka

Nie ma cię na Facebooku, równa się nie istniejesz. Media społecznościowe to dziś tzw. must have, nie tylko dla osób prywatnych, ale również dla firm, marek osobistych, sieci sklepów i wreszcie dla organizacji i stowarzyszeń. Obecnie media społecznościowe to potężne źródło do promocji wszelkich działań podejmowanych przez stowarzyszenia.  Odpowiednio obsługiwane potrafią zaangażować tysiące odbiorców i skutecznie skupiać społeczność wokół ważnych inicjatyw i prowokować do międzykulturowego dialogu. Niestety stowarzyszenia romskie wciąż nie wykorzystują do końca ogromnego potencjału social mediów, ze względu na brak podstawowej wiedzy dotyczącej ich efektywnej obsługi i prawidłowego prowadzenia strategii komunikacyjnej organizacji w Internecie. Właśnie by zmienić ten stan rzeczy powstał projekt „Wirtualny asystent – szkolenie i zatrudnienie”, w ramach którego osoba z naszego zespołu przeszła szereg szkoleń dotyczących efektywnej pracy w social mediach. Dzięki ukończeniu kursu Wirtualnej Asystentki i szkolenia  „Facebook i Instagram PRO” zdobyła wiedzę niezbędną do rozwijania wizerunku naszej organizacji w sieci. Po odbyciu szkoleń osoba ta została dodatkowo zatrudniona, by w praktyce wykorzystać swą nowo nabytą wiedzę do rozwinięcia social mediów Związku Romów Polskich. Dzięki temu profil ZRP na Facebooku wreszcie ożył i regularnie pojawiają się na nim ciekawe posty.

Jeśli jeszcze nie odwiedziłeś naszego fan page’a, zrób to już teraz! Nie ominą cię już wiadomości dotyczące świata Romów, ciekawe inicjatywy romskiego środowiska i projekty, w których możesz wziąć udział. Jesteśmy na etapie pozyskiwania nowych odbiorców więc każde polubienie jest dla nas na wagę złota.  Dzięki social mediom promujemy działalność Związku Romów Polskich, szerzymy wiedzę o społeczności romskiej i promujemy  jej pozytywny wizerunek w sieci. A może to Ty masz coś czym chciałbyś się z nami podzielić? Chętnie udostępnimy wszelkie ciekawe inicjatywy i wydarzenia związane ze społecznością romską. Po prostu napisz do nas na FB, a nasza Wirtualna Asystentka wszystkim się zajmie.

Integracja na zdrowie

Sytuacja dzieci i młodzieży romskiej w Szczecinku znacząco odbiega od sytuacji, w jakiej żyją ich rówieśnicy należący do wszystkich pozostałych mniejszości w Polsce. Z obserwacji własnych wynika, iż w przytłaczającej części grupy istnieją duże braki edukacyjne dotyczące podstawowych zagadnień związanych ze zdrowiem i aktywnością fizyczną. Wynika to głównie z braku pozytywnych wzorów świadomych zachowań przekazywanych przez rodziców czy opiekunów. Duża grupa dzieci żyje w trudnych warunkach społeczno-ekonomicznych. Niski poziom wykształcenia rodziców, towarzyszące temu nierozerwalnie bezrobocie i często ubóstwo, stoją na przeszkodzie kultywowania jakiejkolwiek edukacji. Ponadto, jest to grupa szczególnie narażona na dyskryminację i wykluczenie społeczne ze względu na pochodzenie. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt, iż wśród Romów obserwuje się wysoki procent dzieci, które kończą swoją edukację na wczesnym etapie szkolnym, co jest wynikiem marginalizacji roli edukacji w codziennym życiu społeczności romskiej.

Wśród dzieci i młodzieży (romskiej i polskiej) uczęszczającej do Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko” w Szczecinku rysuje się dzisiaj duża skala problemów. Wśród najważniejszych trzeba wymienić: nieprawidłowe nawyki higieniczne, brak dbałości o warunki nauki i zabawy, brak możliwości korzystania z atrakcyjnego wypoczynku letniego czy zimowego, zatrważający brak aktywności fizycznej, nieznajomość podstawowych zasad dbania o własne zdrowie, jak również niewielka świadomość czyhających zagrożeń w postaci chorób cywilizacyjnych związanych z brakiem uprawiania sportu.

Dlatego z pomocą przyszedł projekt edukacyjny „Integracja – na zdrowie!”, który jest propozycją pracy profilaktyczno-wychowawczej przy wykorzystaniu interaktywnych i aktywizujących metod nauczania, dzięki którym aktywni i twórczy są zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Zaproponowane w programie działania i zadania były ukierunkowane na zwiększenie motywacji i zainteresowania aspektem zdrowia i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Grupą docelowa było 15 dzieci romskich i polskich w wieku szkolnym ze Szczecinka, które uczęszczają systematycznie do Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko”. Na program składało się kilka bloków tematycznych realizowanych w postaci cyklicznych zajęć teoretycznych i praktycznych, realizowanych w siedzibie Związku Romów Polskich w Szczecinku, w Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko”. Podczas zajęć dzieci trzymywały poczęstunek oraz gadżety tematyczne nawiązujące do tematyki zajęć (np. nić dentystyczna, szczoteczka i pasta do zębów). W tym roku dodatkowo zaplanowane były wyjścia poza świetlicę, w trakcie których realizowane były założenia programowe.

W tym roku dzieci uczyły się komponowania i przyrządzania zdrowych i pożywnych posiłków oraz pływały tramwajem wodnym po szczecineckim jeziorze Trzesiecko. Podczas zajęć poza świetlicą uczyły się dbać o zieleń i przestrzeń publiczną podczas wyjścia na Aktywną Strefę Wypoczynku, gdzie znaleźć można w jednym miejscu  zielone siłownie, plac zabaw, skatepark, tor dla rolkarzy i strefę instrumentów. Ostatni blok tematyczny „Raz, dwa, trzy - uśmiech!” skupiony był na nauce prawidłowej higiena jamy ustnej. Dzieci z zaangażowaniem uczyły się prawidłowo szczotkować i nitkować zęby. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty za udział w zajęciach.

Głównym celem projektu było nabycie przez uczestników nawyków zdrowego stylu życia oraz umiejętności dbania o własne zdrowie i propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Program stworzył również okazję do współpracy w grupie i ukazywania wartości kontaktów przyjacielskich, dzięki czemu zwiększył integrację romsko-polską.

Zadania sfinansowane z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Wydawanie gazety „Romano Atmo”

Jednym z najważniejszych projektów naszego stowarzyszenia, który realizujemy już od kilkunastu lat jest bez wątpienia wydawanie czasopisma, które właśnie trzymacie w rękach. „Romano Atmo” to dla nas sposób na dotarcie do Romów z całej Polski z aktualnymi informacjami dotyczącymi romskiej mniejszości etnicznej. Dzięki realizacji zadania rok w rok pobudzamy świadomość i przynależność społeczną i kulturalną narodu romskiego. „Romano Atmo” jest doskonałym narzędziem do poznania kultury, historii i tradycji romskiej, a także wiarygodnym i rzetelnym źródłem informacji dotyczącym Romów z całego świata. Nasz dwumiesięcznik, jak co roku, był tradycją, kulturą i historią romską w pigułce. Pozwalał nie tylko na poznanie Romów, ale i na podtrzymanie rozwoju i ochrony tożsamości i języka romskiego, a wszystko to podane w przyjemnej dla oka czytelnika formie. Nie bez znaczenia dla naszych romskich czytelników jest także fakt, że artykuły publikujemy także w dialektach języka romskiego.

Utrzymanie integracyjnej świetlicy romskiej

W pomieszczeniach odbywają się zajęcia dla dzieci przedszkolnych i szkolnych w godzinach popołudniowych i po zajęciach w przedszkolu i szkole, ponadto przeprowadzane są rozmowy z rodzicami na temat celowości uczęszczania dzieci romskich do przedszkoli i szkół. Zajęcia prowadzą asystentki edukacji romskiej po studiach pedagogicznych oraz nauczyciele wspomagający. Kadra jest sfinansowana z SIO oraz Programu integracji romskiej. Zajęcia prowadzone są w grupach oraz indywidualnie i ukierunkowane są na potrzeby indywidualne dziecka. Prowadzone są zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne oraz sportowe w czasie okresu letniego, ponieważ wówczas dzieci wychodzą w teren.

Dzieci korzystają również z innych programów realizowanych na rzecz społeczności romskiej np.: wyjeżdżają na wycieczki edukacyjne, jeżeli są nowe ekspozycje muzealne w szczecineckim muzeum, to biorą chętnie udział w poznawaniu historii. Uczęszczają do kina i na wystawy skierowane do dzieci. Posiadamy bibliotekę bardzo bogato wyposażoną i dzieci również korzystają z jej zasobów, wzbogacając przez to swoją edukację kulturalną, historyczną i obywatelską. Dzieci mają również zajęcia w języku romskim. W roku 2020 dużo zajęć i korepetycji odbywało się przy pomocy Internetu.

Na świetlicę uczęszczają również dzieci spoza środowiska romskiego. Dzieci te również korzystają ze wszystkich dostępnych pomieszczeń, na równi z dziećmi romskimi. Biorą również udział w zajęciach, grają w gry komputerowe, planszowe, uczestniczą w wycieczkach.

Stypendia

W roku 2021 miała miejsce także kolejna edycja konkursów stypendialnych dla młodzieży pochodzenia romskiego szkół ponadpodstawowych oraz dla studentów pochodzenia romskiego. Stypendia dla studentów motywują młodych ludzi do podejmowania nauki na studiach wyższych I, II i III stopnia i osiągania jak najlepszych wyników w nauce. Stypendium przyznawane jest  bez względu na wiek i status materialny.

W przypadku stypendium dla uczniów szkół ponadpodstawowych, czyli stypendium motywacyjnego, wysokość przyznania stypendium nie jest jednakowa dla każdego aplikanta, ponieważ jest uzależniona od ilości przyznanych punktów wyliczonych na podstawie tabeli punktacyjnej i uwarunkowana czynnikiem jak wysokość średniej ocen za poprzedni rok akademicki. Z roku na rok informacja o możliwości otrzymania stypendium trafia do coraz szerszego grona osób, co przekłada się na większą liczbę składanych wniosków i w rezultacie większą liczbę romskich stypendystów. Wsparcie finansowe w ramach konkursów stypendialnych przeznaczyć można na opłatę czesnego, ale także rozwój swoich zainteresowań, pomoce naukowe, materiały dydaktyczne czy niezbędne lektury. Nie ma przecież inwestycji lepszej niż wiedza.

Kompleksowe utrzymanie biura

Na nic jednak zdałyby się dotacje na wyżej wymienione zadania, gdybyśmy nie posiadali miejsca do ich realizacji. Na szczęście Związek Romów Polskich posiada duży lokal w centrum Szczecinka, w którym mieszczą się nasze biura i świetlica integracyjna dla najmłodszych. Pomieszczenia są w pełni wyposażone i przystosowane do pracy biurowej. Dzięki możliwości opłacenia eksploatacji pomieszczeń naszego stowarzyszenia, mogliśmy właściwie realizować projekty, zadania i cele statutowe, co przyczyniało się do podtrzymywania kultury i tradycji romskiej. Poprzez możliwość stworzenia warunków pracy dla zatrudnionych w ZRP, stażystów i wolontariuszy realizowaliśmy zadania podtrzymujące kulturę, tradycję i język romski. Nasza siedziba stanowiła miejsce spotkań społeczności romskiej ze Szczecinka i okolic.

Zadania sfinansowane ze środków MEN

Edukacja przedszkolna dla dzieci romskich

W środowisku romskim wciąż dużym problemem pozostaje bezrobocie, szczególnie wśród romskich kobiet, które zazwyczaj zostają w domu i opiekują się dziećmi. Jeśli oczekujemy, że oboje romskich rodziców podejmie zatrudnienie należy zapewnić dzieciom opiekę przedszkolną, która nie jest tania. W roku 2021, tak jak w latach poprzednich, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, zapewniono wszystkim chętnym romskim rodzicom ze Szczecinka zwrot kosztów opłat za przedszkole. Uczęszczanie dzieci do przedszkoli stanowi ważny etap w edukacji dziecka. Co szczególnie ważne w przypadku dzieci ze środowiska romskiego, uczęszczanie do przedszkola w znacznym stopniu przyczynia się do edukacji i integracji dzieci ze środowiskiem większościowym.

Podsumowanie

Jak widać, nasze stowarzyszenie na brak pracy nie może narzekać, a powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich realizowanych przez nas działań. Cykl pracy stowarzyszeń polegający na tzw. składaniu projektów i oczekiwaniu na decyzje o przyznaniu (lub nie) dofinansowania i realizacji zadań jest bardzo specyficzny, jednak z biegiem lat przywykliśmy do organizacji roku podporządkowanej naborom projektowym. Każda końcówka roku jest dla nas czasem niecierpliwego wyczekiwania wiadomości o przyznaniu dofinansowania lub nie. Wiadomość ta pozwala nam przygotować plan działalności na kolejny zbliżający się rok. Nie inaczej jest i tym razem. Oferty złożone, teraz tylko czekać na dobre wieści, byśmy w 2022 roku mogli ruszyć do pracy przy kolejnych działaniach na rzecz społeczności romskiej.

Projekty realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji