Warsztaty historyczne o tematyce romskiej

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku zaprasza na warsztaty historyczne o tematyce romskiej  pt.: „Tożsamość, kultura, dziedzictwo i język Romów w historii i świecie współczesnym”, które odbędą się w terminie 8-11 września w hotelu Viki w Szczecinku. Warsztaty skierowane są do studentów i absolwentów uczelni wyższych pochodzenia romskiego z terenu całej Polski. Ich celem jest pogłębienie przez uczestników wiedzy oraz świadomości na temat tożsamości, kultury, historii i języka romskiego oraz zdobycie nowej wiedzy w tym temacie.

W Hotelu Viki uczestnikom zjazdu zostanie zaprezentowana wystawa starych fotografii, ukazujących wędrówkę taborów, a także pokaz slajdów o tematyce czasów taborowych i osiedlenia mniejszości romskiej. Ponadto w ramach projektu będzie zorganizowany cykl dwudniowych wykładów. Ich tematem będzie omówienie 56–tej rocznicy przymusowej akcji osiedleńczej Romów na ziemiach polskich. Podczas zajęć omawiana będzie kultura, język i tradycja Romów, osadzona we współczesnym świecie, w czasach globalizacji. Uczestnicy poznają dogłębniej swoją tożsamość, język, kulturę i historię, często bardzo tragiczną. Dowiedzą się, się odnaleźć w zmaterializowanym świecie i jak zachować romskie wartości, nie pozostając w tyle za resztą świata, a jednocześnie pozostając wiernym tradycjom romskim. Innym bardzo ważnym tematem będzie omówienie genezy stereotypów oraz wskazanie możliwości skutecznej walki z nimi za pomocą różnych metod.

Cel główny warsztatów:

•    Zwiększenie wiedzy uczestników warsztatów na temat romskiej mniejszości narodowej oraz promowanie historii, kultury tradycji i języka romskiego.

Cele szczegółowe:

•    Zapoznanie obecnych z dziedzictwem kulturowym romskiego narodu.
•    Zgłębienie historii na zajęciach warsztatowych, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłady Romów oraz historii najnowszej.
•    Kształtowanie postaw patriotycznych oraz wykształcanie szacunku do historii własnego narodu.
•    Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa pięćsetletniej obecności romskiej mniejszości narodowej na ziemiach polskich.
•    Kształtowanie świadomości historycznej i postaw społecznych.
•    Uświadomienie uczestnikom jak ważna jest własna historia, tradycja i język.

Prelegenci:

Marcel Courthiade – francuski językoznawcą, urodzony w Albanii w 1953 r. Mieszka we Francji, gdzie bada i promuje język i kulturę Rromani. Po ukończeniu albańskiego, macedońskiego i polskiego w INALCO (Institut National des Langues et Civilization Orientales) w Paryżu, napisał rozprawę doktorską na temat fonetyki różnych dialektów romańskich. Podczas studiów był zaangażowany w organizacje pozarządowe pracujące w projektach edukacyjnych dla Romów. Przez cztery lata pracował jako analityk polityczny w ambasadzie francuskiej w Albanii. Po obronie pracy doktorskiej w 1995 r. Został profesorem nadzwyczajnym socjolingwistyki Rromaniego w Ecole Pratiques des Haute Etudes. W 1997 roku został profesorem stowarzyszonym na INALCO w Paryżu.

Andrzej Łuczak
dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz ofiar Holokaustu - magister historii i administracji, ukończył studia doktoranckie w dyscyplinie Historia w dziedzinie Nauki Humanistyczne. Ponadto współpracownik przy realizacji projektów, autor wielu artykułów prasowych oraz periodyków.

Andrzej Sochaj – zastępca dyrektora Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Pisarz, działacz społeczny. Ponadto współpracownik przy realizacji projektów, autor wielu książek i artykułów prasowych.

Jerzy Norbert Grzegorek
ukończył socjologię ogólną ze specjalizacją psychologia społeczna (uniwersytet Szczeciński). Autor socjologicznych publikacji naukowych o tematyce mniejszości etnicznych i narodowych oraz wielu publikacji pedagogicznych. Prowadził jakościowe badania etnograficzne i (auto) biograficzne nad identyfikacją kulturową Romów w Polsce, Rumuni, Czechach i Słowacji. Od roku 2016 członek rady naukowej w Instytucie Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Prowadzi badania nad tożsamością, tradycją Romów oraz edukacją, w tym pracą i statusem asystenta edukacji romskiej.

Krzysztof Bukowski
prokurator IPN w Koszalinie. Brał udział, jako wykładowca w wielu warsztatach, autor wielu artykułów i publikacji. Współpracuje ze Związkiem Romów Polskich od 2004 roku. Członek rady naukowej w Instytucie Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. (Prelegent rezerwowy w przypadku, gdy któryś z prelegentów nie będzie mógł wziąć udziału w warsztatach.)
Projekt sfinansowany przez Fundację im. Róży Luksemburg