Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

Związek Romów Polskich

Jedyne romskie stowarzyszenie w Polsce posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego

Czasopismo Romano Atmo

Dwumiesięcznik o tematyce romskiej

Działalność Instytutu

Wykłady, prelekcje, seminaria, publikacje naukowe

Świetlica Integracyjna Słoneczko

Edukacja kulturowa, korepetycje, zabawy

Pamięć o ofiarach Samudaripen

Pamiętamy i kultywujemy pamięć o ofiarach romskiego holokaustu

KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH

Dnia 21 września 2005 roku, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych odbyła się inauguracja Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Podczas spotkania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ryszard Kalisz wręczył nominacje członkom Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznychi jest Prezes Związku Romów Polskich Pan Roman Chojnacki, który jest jednym z dwóch reprezentantów mniejszości romskiej w Polsce.

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych została utworzona na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów.

komisja wspólna

Do zadań Komisji Wspólnej należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii w sprawach realizacji praw i potrzeb mniejszości, w tym ocena sposobu realizacji tych praw oraz
  • formułowanie propozycji w zakresie działań zmierzających do zapewnienia realizacji praw i potrzeb mniejszości,
  • opiniowanie programów służących tworzeniu warunków sprzyjających zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących mniejszości,
    opiniowanie wysokości i zasad podziału środków przeznaczonych w budżecie państwa na wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego,
  • podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób należących do mniejszości.

Komisję Wspólną tworzą przedstawiciele wskazanych w ustawie organów administracji rządowej oraz przedstawiciele mniejszości narodowych (białoruskiej, czeskiej, litewskiej, niemieckiej, ormiańskiej, rosyjskiej, słowackiej, ukraińskiej, żydowskiej) i etnicznych (karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej), a także przedstawiciele społeczności posługującej się językiem regionalnym (kaszubskim). Członków Komisji Wspólnej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego dospraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Współprzewodniczącymi Komisji Wspólnej są: przedstawiciel ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych oraz przedstawiciel mniejszości i społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym opinie Komisji są przekazywane Prezesowi Rady Ministrów oraz Radzie Ministrów. Komisja Wspólna dysponuje również możliwością zwracania się z prośbą o informacje i stanowiska do instytucji i środowisk naukowych oraz organizacji społecznych. Może zapraszać do swoich prac przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i środowisk naukowych.

W ramach Komisji działa Zespół do Spraw Romskich.