Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

Związek Romów Polskich

Jedyne romskie stowarzyszenie w Polsce posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego

Czasopismo Romano Atmo

Dwumiesięcznik o tematyce romskiej

Działalność Instytutu

Wykłady, prelekcje, seminaria, publikacje naukowe

Świetlica Integracyjna Słoneczko

Edukacja kulturowa, korepetycje, zabawy

Pamięć o ofiarach Samudaripen

Pamiętamy i kultywujemy pamięć o ofiarach romskiego holokaustu

ZWIĄZEK ROMÓW POLSKICH

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie zostało założone w 2000 roku. Swoją siedzibę mieści w Szczecinku. Od początku powstania Stowarzyszenia do 2022 roku, funkcję Prezesa zarządu pełnił Pan Roman Chojnacki, który jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Obecnie Prezesem jest Pani Karolina Stempień.

stempien
Roman Chojnacki
zpr

Nasze stowarzyszenie, jako jedyne w Polsce jeżeli chodzi o Romów, jest Organizacją Pożytku Publicznego. Związek Romów Polskich czynnie bierze udział we wszelkich spotkaniach mających na celu nawiązanie kontaktów oraz przedstawienie problemów społeczności romskiej. Nawiązujemy współpracę z organizacjami i Fundacjami mającymi na celu pomoc najbardziej potrzebującym. Współpracowaliśmy z Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji (IOM).

Współpraca z tak doświadczoną organizacją międzynarodową zaowocowała zdobyciem cennego doświadczenia w prowadzeniu dużych i skomplikowanych projektów. Zaufanie jakim obdarzył nas IOM zobowiązuje nas do świadczenia usług na najwyższym poziomie, podejmowania nowych wyzwań w celu ulepszenia naszej pracy.

Możemy się pochwalić również współpracą z Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Jesteśmy członkami „Polskiej Unii Ofiar Nazizmu”. Występujemy do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych Romów. Nawiązujemy łączność społeczno-kulturowo-oświatową z podobnymi organizacjami romskimi i innymi mniejszościami narodowymi aby wspólnie działać na rzecz polepszenia sytuacji społecznej mniejszości narodowych w Polsce.

Oprócz współpracy z innymi organizacjami naszym celem, jest pomoc mniejszości narodowej jaką są Romowie. Rozwiązujemy problemy społeczne i prawnicze. Służymy pomocą w zakresie prawniczym i poszukiwania pracy. Rozwiązujemy wszelkie problemy naszych beneficjantów.

W listopadzie 2001r., w ramach naszej działalności powołaliśmy do życia Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, stanowiący w życiu społeczności romskiej w Polsce wydarzenie na skalę dotąd niespotykaną. Projekt Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Instytut jest placówką o charakterze dokumentacyjnym i naukowo badawczym, który w zakresie badań interdyscyplinarnych prowadzi badania nad holokaustem, wielowiekowymi prześladowaniami Romów, kulturą oraz ich dziejami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem epoki ich zagłady w okresie II wojny światowej.

Byliśmy również współrealizatorami projektu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, która jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostepu. EQUAL to nowe sposoby rozwiazywania problemu dyskryminacji na rynku pracy. Finansowana przez Europejski Fundusz Społeczny [EFS], ma na celu testowanie i popieranie – w drodze wspólpracy transnarodowej – nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. Nazwa naszego partnerstwa to: „Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej”.

Już czwarty rok z rzędu wydajemy romski dwumiesięcznik „Romano Atmo” w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Staramy się na bieżąco pisać o wydarzeniach dotyczących Romów w Polsce i Europie. Gazetę „Romska Dusza” wydajemy dla Romów i Polaków, aby kultywować tradycję romską oraz propagować język romski, a także aby przyczynić się to integracji romsko-polskiej i walczyć ze stereotypami i nietolerancją. Nasze pismo współtworzą romscy studenci, cyganolodzy oraz ludzie, którzy odbierają Romów pozytywnie, którzy mają lub mięli kontakt z Romami na co dzień – wspomagamy się przysyłanymi artykułami i fotografiami od pasjonatów kultury romskiej z całej Polski. Najciekawsze listy oraz opinie czytelników umieszczamy w naszej gazecie. Dwumiesięcznik Romano Atmo trafia do największych bibliotek w Polsce oraz wydziałów etnologii i etnografii najważniejszych uczelni w Polsce.

Od kilku lat realizujemy projekt stypendii dla studentów romskiego pochodzenia, aby podnieść stopień edukacji wśród Romów i uświadomić im, że lepsza przyszłość nierozerwalnie wiąże się z edukacją.

Obecnie Związek Romów Polskich jest realizatorem projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Poddziałania 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych Romów oraz poprawa skuteczności systemu wspierania długotrwale bezrobotnych osób ze społeczności romskiej we wchodzeniu na rynek pracy i utrzymaniu się w zatrudnieniu.

Jesteśmy również partnerem w projekcie „Romska Szkoła Umiejętności” realizowanego przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Poddziałania 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zapewnia bezpłatne kursy dla Romów z całej Polski.

Założenia, które realizuje Związek Romów Polskich na rzecz społeczności romskiej w Polsce, ewoluowały od czasu kiedy to Związek zaczął prowadzić działalność. Swoją pracę zaczynaliśmy od promowania kultury romskiej i jej tradycji. Z każdym nowym zadaniem, które realizowaliśmy, nasza wiedza na temat rodzaju i skali potrzeb Romów żyjących w Polsce rozszerzyła się. Nasze plany na przyszłość dotyczą utworzenia Centrum Pracy i Edukacji, ale każdy dzień dostarcza nowych pomysłów, które zamierzamy zrealizować. Taki mamy cel, a nasz zapał do pracy i pomoc innym mobilizuje cały zespół do działania.

W Związku Romów Polskich istnieje możliwość odbycia zastępczej służby wojskowej.

Nasza Siedziba

W grudniu 2008 roku Związek Romów Polskich zmienił swoją siedzibę. Obecnie nasze biuro znajduje się przy ulicy Wyszyńskiego 32 w Szczecinku. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:00.

Zadanie „Utrzymanie biura stowarzyszenia” realizowane jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadanie „Adaptacja strychu na działalność kulturalno – edukacyjną” zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Nasza kadra

Nasz kadra liczy kilkanaście osób. Oprócz biur zarządu w siedzibie stowarzyszenia znajduje się biblioteka i archiwum Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, redakcja dwumiesięcznika Romano Atmo oraz świetlica integracyjna dla dzieci.

Naszą kadrę tworzą:

 • Koordynator projektów,
 • asystent koordynatora projektów,
 • księgowa,
 • informatyk,
 • asystenci edukacji romskiej,
 • nauczyciele wspomagający,
 • redaktorzy gazety,
 • stażyści,
 • dyrektor Instytutu,
 • sekretarz Instytutu.

Szeroki zakres działania Związku Romów Polskich powoduje, że współpracujemy również z wieloma wolontariuszami.

związek romów polskich

Jak było kiedyś?

Dnia 15.01.2003 roku miało miejsce otwarcie poprzedniej siedziby ZRP. Mieściła się ona na Placu Wolności 12 w Szczecinku. Uroczyste otwarcie rozpoczęło się o godzinie 13:00 przecięciem wstęgi w kolorach flagi polskiej i romskiej. Następnie goście zwiedzali naszą siedzibę. Wśród nich byli: Burmistrz Miasta Szczecinek Pan Marian Tomasz Goliński, Starosta Powiatu Szczecineckiego Pan Krzysztof Lis, Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Musiał, przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM, dziennikarze i liczna grupa Romów.

W remont biura zaangażowało się trzech Romów, a wygląd lokalu w niczym nie przypominał jego pierwotnego stanu. Biuro miało 92 m kw.

2006

2009

Co robimy na co dzień:

 • mobilizujemy członków mniejszości romskiej do aktywnego udziału w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów i więzi narodowościowych, kulturowych i językowych pomiędzy ludnością pochodzenia romskiego mieszkającą na terenie działania stowarzyszenia (obszar całej Polski);
 • nawiązujemy łączność społeczno-kulturowo-oświatową z podobnymi organizacjami romskimi i innymi mniejszościami narodowymi, aby wspólnie działać na rzecz polepszenia sytuacji społecznej mniejszości narodowych w Polsce;
 • stoimy na straży tradycji;
 • organizujemy życie koleżeńskie wśród społeczności romskiej;
 • występujemy do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych Romów;
 • szerzymy wiedzę o historii i kulturze narodu romskiego, popularyzujemy język romski, umacniając tożsamość narodową Romów;
 • mobilizujemy dzieci i młodzież do bardziej intensywnej nauki w szkołach polskich, do korzystania z kursów i kół zainteresowań działających w regionie;
 • popularyzujemy osiągnięcia kulturalno-oświatowe, naukowe, społeczne i polityczne narodu romskiego;
 • prowadzimy pomoc rzeczową dla najbardziej potrzebujących, oraz pomoc prawną polegającą na pisaniu pism procesowych, podań, wniosków, próśb do instytucji państwowych;
 • organizujemy opiekę psychosocjalną i medyczną dla Romów;
 • działamy na rzecz Romów – osób podlegających represjom wojennym i powojennym oraz ofiar holocaustu i ofiar przemocy o podłożu rasistowskim;
 • działamy w zakresie obrony praw człowieka.