Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

Związek Romów Polskich

Jedyne romskie stowarzyszenie w Polsce posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego

Czasopismo Romano Atmo

Dwumiesięcznik o tematyce romskiej

Działalność Instytutu

Wykłady, prelekcje, seminaria, publikacje naukowe

Świetlica Integracyjna Słoneczko

Edukacja kulturowa, korepetycje, zabawy

Pamięć o ofiarach Samudaripen

Pamiętamy i kultywujemy pamięć o ofiarach romskiego holokaustu

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów
oraz Ofiar Holokaustu

Archiwum Instytutu

Od roku 2001 Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holocaustu z siedzibą w Szczecinku systematycznie gromadzi dotyczące społeczności romskiej dokumenty archiwalne z całego terenu dzisiejszej Polski. Zbiory naszego Instytutu obejmują dokumenty mówiące sytuacji ludności romskiej od końcówki XIX wieku do początku lat 80 – tych XX wieku. Zdecydowana większość tych dokumentów sporządzona została w języku polskim, aczkolwiek pewna część posiadanych przez nas dokumentów spisana została w języku niemieckim.

Posiadane przez nas dokumenty pochodzą z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwów Państwowych. Ich zawartość stanowią dyrektywy, zarządzenia, a także sprawozdania i zalecenia władz państwowych, regionalnych i lokalnych wydawane w stosunku do ludności cygańskiej, albowiem taką nazwę w odniesieniu do Romów stosowano przez cały omawiany okres. Pozyskane dokumenty zawierają również meldunki szeroko rozumianych sił bezpieczeństwa, a także korespondencję między ich jednostkami na temat ludności romskiej. Można tam znaleźć dużo informacji o ludności romskiej, często też jej wędrówkach i popełnianych przestępstwach. Do władz oraz sił porządkowych napływały niekiedy doniesienia na Romów, nierzadko autorstwa innych, pełnych zazdrości pobratymców. Takie donosy można również znaleźć w naszych zbiorach.

Posiadane przez nas dokumenty zawierają najczęściej wykazy liczby osób narodowości romskiej oraz spisy osobowe tych osób (ich personalia i adresy). Bardzo interesującą dla badacza wartość przedstawiają sprawozdania wszelkich władz w kwestii sytuacji społeczności romskiej ze wskazaniem na warunki materialno – bytowe tych osób, ich stan zdrowia oraz stopień przestrzegania prawa, a zwłaszcza realizacji przez dzieci obowiązku szkolnego, podejmowania pracy i osiedlania się. Krytyka administracji państwowej odnosiła się głównie do braku chęci podjęcia pracy przez Romów, ich wędrownego trybu życia, a także ich opartej na szacunku do starszyzny, a szczególności króla struktury społecznej. Równie ostra i zajadła krytyka była kierowana wobec ich zamkniętego charakteru społeczności i noszącego znamiona feudalizmu schematu relacji społecznych, z bardzo niską pozycją kobiet na czele.

Dokumenty archiwalne będące w naszym posiadaniu pokazują podobieństwa oraz różnice dotyczące sytuacji społeczności romskiej ze względu na region i jego przynależność państwową. Stanowią doskonałą bazę do badań struktury społeczno – gospodarczej Romów na ziemiach polskich, a także zmian w niej się dokonujących. O ich wysokiej wartości poznawczej może świadczyć fakt, iż były sporządzane przez podmioty takie, jak MSW PRL, Milicję Obywatelską, Rady Narodowe czy Komendy Żandarmerii oraz Policji, a także Urzędy Miast i Gmin wyłącznie na potrzeby ich oraz nadrzędnych w stosunku do nich jednostek i instytucji. Jest zatem małe prawdopodobieństwo przeinaczania oczywistych faktów i danych, także tych dotyczących społeczności romskiej we wspomnianym okresie i obszarze terytorialnym.

Zasoby Archiwum Instytutu:

Romano Atmo

W ostatnim numerze

Numer 1 2024

 W pierwszym tegorocznym numerze Romano Atmo przede wszystkim zapraszamy do lektury dwóch wywiadów. Pierwszy, to rozmowa ze znanym śląskim fotografem, fotoreporterem, Arkadiuszem Golą, który od ponad trzydziestu lat fotografuje Romów mieszkających na Górnym Śląsku....

Numer 6 2023

 Zapraszamy do lektury szóstego i ostatniego numeru Romano Atmo w 2023 roku. A w nim m.in. artykuł o drzewku w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych, ku czci i pamięci Alfredy Markowskiej. To pierwsza Romni uhonorowana tym zaszczytem, za swoją działalność na rzecz...

Numer 5 2023

 Zapraszamy do lektury piątego tegorocznego numeru Romano Atmo, którego wersję elektroniczną można pobrać z naszej strony internetowej romowie.com. A w nim m.in. dwa duże artykuły dotyczące corocznych obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti....

Numer 4 2023

 Przedstawiamy czwarty tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo, który jest już 106 numerem od początku wydawania. A w nim m.in. relacje z trzech festiwali romskich. Jak co roku, nie mogło w Romano Atmo zabraknąć relacji z festiwalu Romane Dyvesa. To...

Numer 3 2023

  Trzeci tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo jest już wydrukowany. Jest to już 105 numer naszej gazety. Najnowszy numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacji im. Róży Luksemburg. Jest to numer szczególny,...